Vilkår

Vilkår for utleiere


Følgende vilkår gjelder ved utleie av anlegg gjennom nettstedet under domenet https://playces.no (''playces'').

playces.no drives av North Vision AS (org.nr. 918 621 415) med registrert adresse Sjøgata 15, 8001 Bodø (“playces”).

playces forbeholder seg retten til å endre vilkårene etter slutten av betalanseringen. Ved slike endringer i avtalevilkårene har utleier mulighet til å umiddelbart si opp avtalen. En slik oppsigelse må foreligge innen rimelig tid.

Ved å bruke tjenesten levert av playces godtar du disse vilkårene.

1. Registrer­ing av anlegg

Når du registrerer deg for utleie på playces.no må du identifisere kundeobjektet (anlegget) som er registrert gjennom avtale med playces og som du ønsker å gjøre tilgjengelig for utleie gjennom nettstedet. Dine anlegg må verifiseres og godkjennes av playces før publisering på playces.no.

Anlegget(ene) må til enhver tid oppfylle playces’s krav til anlegg. playces kan fritt oppdatere og endre kravene til anlegg, og du plikter å fjerne anlegg fra playces.no som ikke oppfyller slike nye krav fra tjenesten. Oppdaterte krav til anlegg vil bli gjort tilgjengelig på playces.no ved lansering av tjenesten.

2. Avtale om utleie

Når du godtar en reservasjon fra en leietaker, inngås bindende leieavtale mellom deg som utleier og leietaker. Tid og sted for påbegynnelse og avslutning av leieforholdet avtales direkte mellom deg og leietaker. I tillegg er følgende dokumenter en del av leieavtalen mellom deg og leietaker:

1. Utleiepris opplyst av utleier på playces.no,

2. Utleiers beskrivelse av anlegget på playces.no,

3. Disse vilkårene for utleiere,

4. playces’s vilkår for leietakere,

5. playces’s krav til anlegg som leies ut,

Ved utleie av timer i anlegget vil playces innhente dokumentasjon for å verifisere identiteten til leietaker. Utleier er selv ansvarlig for å føre kontroll med leietakere og at angitte reservasjonsopplysninger er korrekte. Utleier er selv ansvarlig for å melde fra til playces om leietakere som ikke ønskes gitt rettigheter til å leie timer i gjeldende anlegg(ene).

3. Anlegg­ets til­gjengelig­het

Du plikter å stille anlegget til leietakers disposisjon på det avtalte tidspunktet. Anleggets tilgjengelighet må fremgå av profilsiden din. Endringer fra deg som utleier som medfører at leietaker ikke får tilgang til anlegget(ene) til avtalt tidspunkt vil i helhet stå for utleiers egen regning. I slike tilfeller står utleier ansvarlig ved eventuelle krav om kompensasjon fra leietaker.

4. Utleiepris og -gebyr

Du fastsetter selv anleggets utleiepris på playces.no, og kan foreta senere justeringer av denne. Disse prisendringene vil gjelde på alle bookinger som forekommer etter at justeringen(e) er registrert og publisert i våre systemer. playces krever et gebyr for å la deg bruke tjenesten for utleie av anlegget. Dette er spesifisert i avtalen du har inngått med playces. playces forbeholder seg retten til å endre gebyret etter utløp av ettårskontrakten for betalanseringen. Oppdatert gebyrliste vil til enhver tid være tilgjengelig på playces.no. Ved beregning av gebyr skal det gebyret som fremgår av playces.no på tidspunktet anlegget leies ut legges til grunn.

5. Utbetaling av leie

Leietaker betaler den fastsatte utleieprisen til playces som benytter en sikker tredjeparts leverandør for betalingsløsningen. Etter fradrag for avtalt utleiegebyr skal restbeløpet overføres til utleier så snart som mulig. playces tilbyr en ekstra tjeneste hvor utleier kan få midlene utbetalt på fastsatte datoer for å gjøre regnskapet enklere (for pris på ekstra tjenesten kontakt playces.no).

Du har ikke rett til å kreve noe vederlag fra leietaker i forbindelse med leieavtalen utover det som innkreves av playces i samsvar med leieavtalen. Forsøk på å innkreve slikt ytterligere vederlag utgjør et vesentlig mislighold av disse vilkårene for utleiere og leieavtalen med leietaker.

Vi forbeholder oss retten til å motregne eventuelle krav vi måtte ha mot deg i beløp du har utestående hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at du er fullt ut ansvarlig for alle avgifter og utgifter som oppstår i forbindelse med avtalen om utleie av anlegget, med mindre annet er spesifisert i disse vilkårene.

I henhold til lov er vi pålagt å rapportere om leieinntekter vi har overført til deg. For å oppfylle denne plikten er vi avhengig av å motta nødvendige opplysninger fra deg. Før vi har mottatt denne informasjonen kan ikke leieinntekter overføres til utleier. Ved registrering av utleieobjektet på playces.no vil vi be om disse opplysningene.

Ved endringer i utleieforhold (for eksempel ved utleie av hall i flere dager til messe) har alle kunder som har booket timer i gjeldende periode via playces rett til å motta refusjon av utleiebeløpet fra utleier. Betalinger leietaker har betalt via playces' betalingsløsning blir refundert direkte av playces. Leiebeløp som er overført til utleier og som playces har refundert til leietaker etter dette avsnitt vil enten bli trukket fra en fremtidig overføring til utleier eller fakturert utleier direkte.

6. Vedlike­hold og ut­bedring

Anlegget eller utleieobjektet skal til enhver tid være i forsvarlig tilstand, og i samsvar med playces’s krav til anlegg. Anlegget skal være bygget, innrettet, utstyrt og vedlikeholdt slik at det kan brukes uten å volde fare eller ulempe for leietakere eller andre. Utleier plikter å påse at anlegget til enhver tid tilfredsstiller kravene i gjeldende lover og forskrifter. Dette gjelder både tekniske krav til anlegget og krav til sikkerhet, rømningsveier og brannforskrifter mv. Dersom eventuelle avvik oppdages skal utleier gjennomføre tiltak for utbedring omgående. Dersom anlegget etter playces’s oppfatning ikke samsvarer med de nevnte krav kan playces kreve utbedring(er) av de aktuelle feilene og/eller manglene for å være tilgjengelig på playces.no. Hvis feil/ mangler ikke utbedres forbeholder playces seg retten til umiddelbart å si opp avtalen.

Eventuelle utgifter forbundet med vedlikehold og utbedringer skal i sin helhet bæres av utleieren.

7. Skader

playces kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for skader forårsaket av leietakere som har leid anlegget gjennom tjenestene til playces.no.

Du forutsettes å ha tegnet eventuell lovpålagt forsikring.

8. Ansvars­fraskrivelse

playces.no er en tjeneste som hjelper anleggseiere og leietakere med å komme i kontakt på en enkel og effektiv måte. playces tilbyr en plattform for avtaleinngåelse mellom utleier og leietaker, samt håndtering av leiebetaling. playces skal ikke under noen omstendighet anses som part i noen avtale om utleie av anlegget.

playces frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for leieavtalens oppfyllelse, dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap som følge av at anlegget ikke returneres til avtalt tidspunkt og til avtalt stand, samt leietakers øvrige handlinger (hærverk).

9. Lovvalg og verneting

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Ved eventuelle tvister er Salten tingrett avtalt verneting.

10. Endringer

playces forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på playces.no. Dersom endringene i vilkårene etter playces’s vurdering innebærer en vesentlig endring av utleiers eller leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på playces.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på playces.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene.

Inngåtte betalingsvilkår for hele betalanseringsperioden kan ikke ensidig endres, jf. inngåtte avtaler med kunder.

Vilkår for leietakere

Følgende vilkår gjelder ved leie av anlegg gjennom nettstedet under domenet https://PlayCes.no (''PlayCes'').

PlayCes.no drives av North Vision AS (org.nr. 918 62 1415) med registrert adresse Sjøgata 15, 8001 Bodø (“PlayCes”).

Ved å bruke tjenesten levert av PlayCes godtar du disse vilkårene og inngår medlemskap med PlayCes.

1. Registrer­ing som leietaker

For å benytte PlayCes’s tjenester som leietaker må du til enhver tid oppfylle vilkårene i dette dokumentet.

Som beskrevet i vår personvernerklæring gir du PlayCes tillatelse til å innhente opplysninger for å bekrefte at du oppfyller vilkårene. PlayCes kan til enhver tid be deg om å bekrefte at du fortsatt oppfyller kvalifikasjonskravene, samt å fremskaffe tilfredsstillende bevis på dette. Kan du ikke fremskaffe slike bevis, kan PlayCes avslutte medlemskapet ditt umiddelbart.

Du plikter uoppfordret å informere oss løpende om inntrådte hendelser som kan være relevante for å vurdere om du tilfredsstiller vilkårene som beskrevet i denne avtalen, samt å avstå fra å leie anlegg du kan få tilgang til gjennom PlayCes.no inntil det er avklart om vilkårene er oppfylt. Slike hendelser kan for eksempel være hærverk i anleggene du leier gjennom PlayCes.no, eller annen relevant informasjon. Unnlater du å gi oss slik informasjon forbeholder PlayCes seg retten til å avslutte medlemskapet ditt umiddelbart.

All informasjon oppbevares og behandles i samsvar med det som er angitt i PlayCes’s personvernerklæring.

2. Avtale om leie

Når utleier godtar en reservasjon fra din brukerkonto, inngås en bindende leieavtale mellom deg som leietaker og utleieren. Ved å inngå leieavtalen bekrefter du samtidig at du lovlig kan inngå slik avtale og disponerer over de midler du tilbyr som betaling i henhold til punkt 4. Tid og sted for påbegynnelse og avslutning av leieforholdet avtales direkte mellom deg og utleier. Følgende dokumenter er en del av leieavtalen mellom deg og utleieren:

1. Utleiepris opplyst av utleier på PlayCes.no

2. Utleiers beskrivelse av anlegget på PlayCes.no,

3. PlayCes’s vilkår for utleiere,

4. Disse vilkårene for leietakere,

3. Anleggets tilgjengelig­het

Utleier plikter å stille anlegget til din disposisjon på det avtalte tidspunktet. Ved leieperiodens slutt plikter du å overlate anlegget i samme stand som det ble overtatt ved leieperiodens start. Skal anlegget overlates på et annet tidspunkt enn først avtalt må dette være bekreftet gjennom PlayCes.no.

4. Betaling

Betalings­mottaker

PlayCes foretar oppgjør til utleier. Din betaling av leie eller andre utestående beløp kan derfor utelukkende skje med befriende virkning til PlayCes. På bookinger bestilt gjennom PlayCes.no har ikke Utleier rett til å kreve noe vederlag fra deg i forbindelse med leieavtalen utover det som innkreves av PlayCes i samsvar med leieavtalen.

Leie

Når avtale om leie er inngått mellom deg og utleier plikter du å betale utleieprisen som er opplyst i forbindelse med din reservasjon og som fremkommer av ordrebekreftelsen.

Gebyr

Du er ansvarlig for betaling av alle gebyrer og utgifter relatert til din bruk av anlegget fra leieperiodens start til slutt.

Oppgjør – Belastning av betalingskort

Ved bruk av PlayCes’s tjenester gir du oss rett og tilgang til å belaste betalingskort du har registrert i vårt system for alle utestående beløp du er ansvarlig for, inkludert, men ikke begrenset til, leie, gebyr, egenandeler og skadeerstatning. Dersom det ikke er dekning for skyldig beløp på ditt betalingskort, vil PlayCes fakturere utestående beløp. Det gjøres oppmerksom på at fakturagebyr vil påløpe etter PlayCes’s til enhver tid gjeldende satser.

5. Bruk av anlegget

Du plikter å utvise alminnelig aktsomhet ved bruk av anlegget. Du er ansvarlig for overholdelse av alle bestemmelser knyttet til bruken av anlegget, herunder de retningslinjer anleggseier har lagt til grunn for utleie. Anlegget må ikke under noen omstendighet benyttes i strid med leieavtale, disse vilkår og utleiers vilkår for bruk av anlegget.

Registrerte leietakere er ansvarlig for leieforholdet. Som leietaker er du ansvarlig for overholdelse av vilkårene i utleieperioden, samt enhver skade på anlegget som oppstår i løpet av utleieperioden.

Du vil være fullt ut ansvarlig for eventuelle krav, tap eller skader relatert til bruk av anlegget i strid med dette punkt 5. Du erkjenner at bruk av et anlegg i strid med dette punkt 5 eller retningslinjer fastsatt av aktuelle anleggseier kan medføre erstatningsplikt.

PlayCes forbeholder seg retten til å kansellere en reservasjon dersom vi finner dette nødvendig.

6. Anlegg­ets tilstand

Anleggene tilbudt på PlayCes.no eies av tredjeparter, og er ikke inspisert eller vedlikeholdt av PlayCes, med mindre annet er særskilt angitt.

Du plikter å undersøke anlegget nøye før du tar det i bruk. Dersom du oppdager skader i forbindelse med undersøkelsen må du varsle anleggseier umiddelbart, samt dokumentere skaden (vi anbefaler at du tar bilder med telefon). Dersom du unnlater å varsle skader i samsvar med dette punkt 6, og likevel tar anlegget i bruk, kan anleggseier og PlayCes legge til grunn at skaden(e) oppstod under din leieperiode, og kan holde deg ansvarlig for disse skadene.

Hvis du etter undersøkelsen eller senere mener at anlegget ikke er trygt nok til å kunne brukes, ikke bruk anlegget. I slike tilfeller ber vi om at du tar kontakt med PlayCes umiddelbart på e-post: hello@PlayCes.no med emnefelt «mangler» eller direkte gjennom tjenesten PlayCes.no.

7. Skader

Rapportering av skade

Dersom det oppstår skader på anlegget i leieperioden må du umiddelbart melde ifra om dette til anleggseieren på PlayCes.no (ta bilder med telefon og legg ved i skaderapporten til anleggseieren).

Du må benytte alle rimelige tiltak for å sikre navn på og eventuelt skriftlige erklæringer fra vitner, og du må gi anleggseier skriftlig beskrivelse av hendelsen ved bruk av standard skademeldingsskjema tilgjengelig på PlayCes.no.

Du plikter å bistå anleggseier og/eller anleggseiers forsikringsselskap i undersøkelser av skadeforløp og omfang, herunder ved å gi anleggseier tilgang til identitetsinformasjon, og annen tilgjengelig informasjon om involverte parter i hendelsen. Du er videre pålagt å samarbeide ved etterforskningsarbeid utført av anleggseier, deres forsikringsselskap og andre som behandler saken etter avtale med anleggseier.

Etter en hendelse som medfører betydelig skade kan du ikke fortsette å bruke anlegget, med mindre du har skriftlig tillatelse fra en kontaktperson hos anleggseier. Unnlatelse av å rapportere en skade kan medføre ansvar for deg som leietaker.

8. Ansvars­fraskrivelse

PlayCes.no er en tjeneste som hjelper anleggseiere og anleggsbrukere med å komme i kontakt på en enkel og effektiv måte. PlayCes tilbyr en plattform for avtaleinngåelse mellom utleier og leietaker, samt håndtering av leiebetaling. PlayCes skal ikke under noen omstendighet anses som part i noen avtale om leie av anlegget.

PlayCes frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for leieavtalens oppfyllelse, dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap som følge av at anlegget ikke er tilgjengelig på avtalt sted eller tidspunkt, feil eller mangler ved anlegget, samt utleiers øvrige handlinger eller passivitet.

9. Lovvalg og verneting

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Ved eventuelle tvister er Salten tingrett avtalt verneting.

10. Endringer

PlayCes forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på PlayCes.no. Dersom endringene i vilkårene etter PlayCes’s vurdering innebærer en vesentlig endring av utleiers eller leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på PlayCes.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på PlayCes.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke PlayCes.no.